loader image

Принципи на работа и ТТРЗЧСИ

     "НИЕ ИМАМЕ АМБИЦИЯТА, ЖЕЛАНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СВЪРШИМ ВЪЗЛОЖЕНАТА ОТ ВАС РАБОТА ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН - БЪРЗО, ПРОФЕСИОНАЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТ ВАС И ВАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОЧАКВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В КОМУНИКАЦИЯТА, УВАЖЕНИЕ НА ТРУДА И УСИЛИЯТА НИ, И РАЗБИРА СЕ КОРЕКТНОСТ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ КЪМ НАС ТАКСИ."

 

ПРИНЦИПИ: Динамика, гъвкавост, конфиденциалност и прецизност са основните принципи залягащи в работния процес на кантората.

ПРИОРИТЕТИ: Ефективност и бързина в изпълнението. Зконносъобразност на действията.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

БЪРЗИНА И ЕКСПЕДИТИВНОСТ: Разполагам с достатъчно голям екип от млади, енергични и добре обучени юристи и сътрудници, благодарение на което успяваме бързо и експедитивно да обработим и извършим първоначалните проучвания по делата и незабавно да предприемем действия по налагане на обезпечителните мерки.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ: Кантората има изградени стандарти на поведение и работа, които не престъпваме и отстояваме. Основните принципи съпътстват и направляват работата ни. Нормативните постановки, съдебната практика и актуалната юридическа литература са нашата опора и коректив.

КОРЕКТОНСТ: В случаите на оправомощаване по чл. 18 ЗЧСИ практика на кантората е да предприема и извършва действия, които са най-целесъобразни и с най- голяма степен на ефективност за производството. Самоцелното начисляване на такси по ТТРЗЧСИ не е практика на кантората.

ПОСТОЯННА ВРЪЗКА И КОНТАКТ: Екипът на кантората е обучен да поддържа постоянен контакт с взискателя и неговите представители (по телефон или имейл). Вие ще бъдете своевременно уведомявани за действията, които са извършени и за тези, които предстоят да бъдат извършвани. Служителите на кантората и ЧСИ с готовност ще обсъдят с Вас, въпроси касаещи производството и необходимостта от предприемане на конкретни действия.

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП: Ние имаме възможност да Ви предоставим електронен достъп до деловодния софтуер на ЧСИ, позволяващ пълен мониторинг над образуваните от Вас изпълнителни дела и работата по тях. Моля, да се запознаете с нашите правила и условия за предоставяне на достъп.

СЪОБРАЗЯВАНЕ: Ние ще вземем под внимание спецификата на Вашата дейност и ще се съобразим изцяло с Вашите изисквания относно оформянето и предоставянето на счетоводни документи.

Банкови сметки за такси

СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ

ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ТАКСИ И РАЗНОСКИ

Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

 

 


ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

BG65UBBS80021073739230, BIC: UBBSBGSF

BG81UBBS80021073739330 – Сметка за държавни такси


ПЪРВА ИВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

BG91FINV91501204135924, BIC: FINVBGSF

BG51FINV91501215363715 – Сметка за държавни такси


БАНКА ДСК ЕАД

BG92STSA93000020517717, BIC: STSABGSF


БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

BG79PIRB80501605132929, BIC: PIRBBGSF


Банкови сметки и платежни документи

Специални сметки за постъпления на парични средства, получавани от:

 • доброволно плащане по дълга;
 • работодатели и други трети задължени лица;
 • осребряването на имуществото на длъжниците.

 

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка в поле „основание за плащане” е необходимо да попълните Вашите имена, ЕГН (или име на длъжника, ако не сте страна по делото) и номер на изпълнително дело. (виж ПДИ)

Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
BG96UBBS80025073738730, BIC: UBBSBGSF
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
BG80FINV91507104131537, BIC: FINVBGSF
БАНКА ДСК ЕАД
BG86STSA93000020517728, BIC: STSABGSF
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BG92PIRB80501605132889, BIC: PIRBBGSF  

Плащания на такси по ТТРЗЧСИ можете да извършите и в брой, в деловодството на канторта на ЧСИ Биляна Богданова. За заплатените суми ще Ви бъде издадена квитанция.

Често задавани въпроси

Получих Покана за доброволно изпълнение, какво следва ?

С поканата за доброволно изпълнение (ПДИ) съдебният изпълнител Ви уведомява за образуваното изпълнително дело, като Ви предупреждава, че ако не погасите задължението си доброволно в двуседмичен срок от получаването, ще пристъпи към принудително изпълнение. Вие за първи път узнавате за претенцията на Вашия кредитор – затова към ПДИ е приложена Заповед за незабавно изпълнение и копие от изпълнителен лист.

След изтичане на срока за доброволно изпълнение частният съдебен изпълнител ще пристъпи към принудително изпълнение, без да дава нов срок.

Внимание! Ако заповедта е издадена на основание чл. 410 ГПК срокът за доброволно изпълнение е вече изтекъл и за да има издаден изпълнителен лист, означава, че заповедта Ви е вече връчена от съда в рамките на заповедното производство. В тези случаи ПДИ не съдаържа срок за доброволно изпълнение.

В случай, че нямате възможност за пълното погасяване на задължението, свържете се с кантората на съдебния изпълнител за да уговорите среща и предложите доброволни вноски и погасителен план.

По изпълнителното дело са присъединени и задълженията ми към държавата, защо?

Чл. 458 ГПК сочи като кредитор, присъединен по прво, Държавата за дължимите й публични и други вземания. Съдебният изпълнител изпраща съобщение на Националната агенция за приходите (НАП) за всяко започнато от него изпълнение и за всяко предстоящо разпределение. НАП издава удостоверение, което съдържа информация за наличие или отсъствие на задължения на длъжника, техния размер, ако има такива, както и имуществото, срещу което е започнало принудително изпълнение. Прилагането на това удостоверение по делото е основание за събиране на това вземане.

Може ли да ме осъдят без да знам?

Да. По реда на заповедното производство ГПК предвижда опростен ред за издаване на изпълнителен лист на взискателя за безспорни вземания. Когато Заповедта за изпълнение е издадена въз основа на някое от посочените в чл.417 ГПК документи , съдът издава изпълнителен лист едновременно с нея. Връчването на тази заповедед на длъжника се извършва от съдебния изпълнител, в рамките на образувания изпълнителен процес и едновремено с връчването на ПДИ (виж ПДИ).

Защо се увеличава размерът на задължението ми?

Задължението Ви по изпълнителното дело се формира от следните елементи:

1. Задължение към взискателя, такова каквото е присъдено и отразено в изпълнителния лист (главница; наказателна лихва/мораторна лихва; законна лихва; разноски по гражданското дело – държавни такси и адвокатско/юрисконсултско възнаграждение).

2.Разноски по изпълнението – включват всички суми, които взискателят е заплатил след образуване на изпълнителното дело за държавни такси, адвокатски хонорар, възнаграждение на вещи лица, ключари, банкови такси, пазачи и др.

3. Такси по Тарифата към ЗЧСИ (виж Тарифата).

Всички допълнителни разноски без всякакво съмнение водят до оскъпяване на изпълнителното производство и независимо дали са заплатени предварително от взискателя следва да бъдат включени в дълга заплатени от длъжника.

Не желая да съдействам на съдебния изпълнител, какви могат да бъдат последствията?

Имате задължение да не препятствате изпълнението и да спазвате разпорежданията на съдебния изпълнител, да не се разпореждате със запорирано или възбранено имущество. Ако това е необходимо за изпълнението, съдебният изпълнител може да нареди да се отворят Ваши сгради, да претърси Ваши вещи, жилище и други помещения. При възпрепятстване на функциите му, съдебният изпълнител ще поиска съдействие от полицейските органи, които са длъжни да му го предоставят.

В определени случаи законът предвижда и наказателна отговорност лишаване от свобода.

Защо са ми запорирани банковите сметки/ трудовото възнаграждение без да съм получил покана за доброволно изпълнение?

С цел обезпечаване на бърз и ефективен изпълнителен процес, законът овластява съдебния изпълнител ЕДНОВРЕМЕНО с изпращане на покана за доброволно изпълнение до длъжника да изпрати и запорно съобщение до трето задължено лице. Запорът обезпечава вземането и се счита наложен спрямо третото задължено лице от момента на връчване на запорното съобщение. Поканата за доброволно изпълнение и запорното съобщение се изпращат за връчване по пощата, по куриер или чрез служител на кантората - призовкар. Своевременното връчване на документитите на длъжника е обусловено от наличието на точна и актуална информация в официалните регистри на населението (относно постоянен и настоящ адрес), както и от прецизно свършената работа от куриерските и пощенски служители.
В случай, че искате да бъдете уведомявани своевременно за предприетите действия по изпълнителното дело, можете да се възползвате от възможността на чл.42, ал.4 ГПК и да подадете заявление, с което да посочите електронен адрес за съобщения.

Наложен е запор на заплатата ми, колко ще ми удържат?

Размерът на удръжката е пропорционален в зависимост от възнаграждението, което получавате и дали издържате непълнолетни деца. Работодателят Ви е длъжен да изчисли удръжката от трудовото Ви възнаграждение, спазвайки правилата на чл. 446 ГПК :

Чл. 446.(1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(4.) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Работодателят ми прави удръжка от трудовото ми възнаграждение, но не мога да изтегля остатъка от заплатата си, защо?

Частният съдебен изпълнител НЕ РАЗПОЛАГА с информация относно произхода и характера на постъпленията по банковите Ви сметки.
Ако работодателят Ви изплаща трудовото възнаграждение изцяло или частично по банков път, то той следва официално да уведоми за това съдебния изпълнител след налагането на запора. Ако Вашият работодател е пропуснал да подаде тази информация, то изцяло във Ваш интерес е своевременно да предоставите в кантората на съдебния изпълнител доказателства за произхода на сумите (напр. извлечение от банкова сметка за предходните 6 месеца или удостоверение от работодателя).

Аз съм поръчител, защо са запорирани и моите сметки/ трудово възнагражение?

Като поръчител на чужд дълг Вие отговаряте солидарно с основния длъжник за целия размер на задължението. Взискателят не е обвързан с поредност за събиране на вземането си на първо място от основния длъжник. Той може да поиска изпълнението да бъде насочено, както към имуществото на главния длъжник, така и към имуществото на поръчителя.

Изпълнилият задължението поръчител може да поиска конституиране като взискател на мястото на кредитора и да търси сумите, заплатени от него, както от длъжника, така и от съпоръчителите.

Поръчителят може да иска от длъжника главницата, лихвите по главния дълг и разноските, както и заплатени разноски по изпълнителното дело. Освен това поръчителят има право на законните лихви върху всички заплатени суми от деня на плащането.

Изплатих изцяло дълга си към взискателя, дължа ли заплащане на такси към съдебния изпълнител?

В случай, че след образуване на изпълнителното дело, сте изплатили задължението си директно към визскателя, следва да заплатите всички начислени такси по сметка на съдебния изпълнител.
Съгласно правилото на чл. 79 ал.2 ГПК, когато таксите по изпълнението не са внесени от взискателя се дължат от длъжника.

Какво е Покана за доброволно изпълнение

Р Е П У Б Л И К А       Б Ъ Л Г А Р И Я
К А М А Р А      НА     Ч А С Т Н И Т Е     С Ъ Д Е Б Н И    И З П Ъ Л Н И Т Е Л И

Изпълнително дело
Изходящ №: 10000 / 01.01.2014 г.
Изготвил: Биляна Богданова

БИЛЯНА БОГДАНОВА
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ: СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО:
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр./с. София - 1000

С Изпълнителен лист издаден на 01.01.2014 г. от РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ГД № 1111 от 2011 г. на РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ, ВИЕ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ C ЕГН 1010101010, СТЕ ОСЪДЕН ДА: заплатите следните суми, в полза на взискателя/те/: ХХХХХХХХХХХХХ C ЕИК 000000001.

възлиза на 1 100,00 (хиляда лева и нула стотинки)лв., от които Главница в размер на 500,00 лв. с/със Законна лихва в размер на 50,00 лв. за периода 01.01.2012 г. - 01.01.2014 г. ; 200,00лв. - присъдени разноски в гр. п-во; 200,00лв. - разноски по изпълнителното дело; 150,00 лв. - такси по Тарифата към ЗЧСИ , дължими към 01.01.2014 г.

За начислените по Тарифата към ЗЧСИ такси е издадена № 0000010100 / 01.01.2014 г.

На основание чл. 428, ал.1, изречение второ от ГПК, Ви каня в двуседмичен срок от връчване на настоящата ПОКАНА, да изпълните доброволно задължението си. Ако НЕ СТОРИТЕ ТОВА в дадения срок, ще пристъпя към принудително изпълнение по реда на ГПК.

На основание чл. 428, ал. 2 от ГПК Ви уведомявам, че за обезпечение вземането на взискателя е наложен запор върху вземането Ви за труд, което имате към ХХХХХХХХ ООД.

На основание чл. 428, ал. 2 от ГПК Ви уведомявам, че за обезпечение вземането на взискателя е наложен запор върху вземанията по всички притежавани от Вас банкови сметки – левови/валутни, депозити, вложени вещи в трезори, съдържание на касети, суми предоставени за доверително управление открити при БАНКА ХХХХХХ ЕАД, ХХХХХХХХХ ЕАД, ХХХХХХХХХХ АД, ХХХХХХХХХХХ АД.

Дължимите суми следва да преведете по:
Обединена българска банка АД,
IBAN BG96UBBS80025073738730, BIC код UBBSBGSF, с титуляр Биляна Иванова Богданова, като посочите номера на изпълнителното дело, годината, име/ наименование на вносителя /длъжника/.

Приложено, изпращаме Ви препис от подлежащия на принудително изпълнение акт. С писмена молба, можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при необходимост и право за това.
При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ!
Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата!

Частен съдебен изпълнител, рег.№ 856:..........................................

/Биляна Богданова/

Често задавани въпроси

Какво следва да съобщите на съдебния изпълнител, според изискванията на чл.508 ГПК?

На въпроса „признавате ли за основателно вземането” следва да обърнете внимание на термина „вземане“, който се отнася до правото на длъжника като страна по трудовия договор, да получи възнаграждение срещу положения от него труд. Тук следва недвусмислено да отговорите, дали лицето, посочено в запорното съобщение като длъжник, се намира трудово правоотношение с дружеството работодател- получател на запорното съобщение. В случай, че това лице не е Ваш служител, то следва да приложите относимите в подкрепа на твърдението Ви документи (заповед за прекратяване на договора, споразумение и др.). В отговор на втората част от въпросът, а имено „готови ли сте да го платите“, следва да посочите подробности (дата за превод, размер на възнаграждение и т.н. ) относно готовността Ви да извършвате удръжки и да ги превеждате по специалната сметка на съдебния изпълнител. На въпросите „има ли претенции от други лица върху същото вземане“ и „наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции“ следва да уведомите за наличието на предходни запори, залози или други привилегии върху трудовото възнаграждение на длъжника. Ако върху същото вземане, е валидно наложен предходен запор то, Вие следва да дадете информация относно: вида на претенцията, основанието, привилегия ( напр. задължение за издръжка; задължение към държавата и т.н.), от кого е наложен запорът и размера на задължението.

В какво се изразява задължението на трето задължено лице – работодател?

Като трето задължено лице по изпълнителното дело, за Вас се поражда задължението: 1. В тридневен срок от получаване на запорното съобщение да уведомоте съдебния изпълнител, като отговорите на въпросите по чл.508 ал.1 ГПК. За Ваше улесние към запорното съобщение ще получите и бланка (виж балнка по чл.508), която след като попълнете и разпишете следва да изпратите в кантората на съдебния изпълнител. 2. Да извършвате удръжки от трудово възнаграждение на лицето - Ваш служител и длъжник по изпълнителното дело, т.е. при изплащане на заплатата да заделяте секвестируемата част от нея и да я превеждате по специалната банкова сметка на съдебния изпълнител, посочена в запорното съобщение. Удръжките следва да правите съобразно т. 1-4 вкл. на чл. 446 ГПК. Пълният текст на чл.446 ГПК можете да прочетете изписан на гърба на запорното съобщение. 3. В случай на изменение на възнаграждението или който и да е друг елемент от трудовия договор (вкл. и при прекратяване) да уведомите своевременно съдебния изпълнител.

Как да изчислите месечната удръжка от работна заплата?

Несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Размерът на минималната работна заплата се определя от Министерския съвет. За определяне на секвестируемата част от трудовото възнаграждение, следва да вземете предвид чистия (нетен) размер на възнаграждението, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Размерът на удръжката се определя съобразно една от четирите точки на чл.446, ал.1 ГПК , като така определената несеквестируема част НЕ МОЖЕ да е под стойността на минималната работна заплата. В случай, че при определяне на несеквестируемата част от възнаграждението се получава стойност под размера на минималната работна заплата, то същата следва да бъде допълнена със съответната стойност от определената за секвестиране част съгласно чл.446, ал.1 ГПК. При определяне на нетното трудово възнаграждение НЕ се взимат предвид доброволни удръжки. Това са отчисления, които работодателят извършва по волята на своя служител (напр. вноски по текущ кредит, задължения към взаимноспомагателна каса и др.). Спрямо тези доброволни плащания запорът се ползва с предимство. Базата, на която изчислявате месечната удръжка се определя от актуалното трудово възнаграждение на длъжника. Запорът се разпростира и върху всяко друго възнаграждение, получено срещу същата или друга работа при същия работодател, вкл. върху допълнителните възнаграждения (напр. премия, бонус, договор за поръчка, втори трудов договор и др.).

Как да процедирате, ако има наложени няколко запора върху едно и също възнаграждение?

Преди всичко за Вас възниква задължението да уведомите всички съдебни изпълнители за наложените предходни запори върху трудовото възнаграждение на Вашия служител. Следва също да ги уведомите, за евентуалните привилегии (напр. че запорът е наложен за вземане за текуща издръжка или че е наложен за вземане на държавата). Важно е да имате предвид, че в качеството си на трето задължено лице, работодателят не може да се ръководи от разпоредбите на чл. 460 ГПК и да разпределя сумата от удръжката между съдебните изпълнители. Това е правомощие на органа на принудителното изпълнение - съдебния изпълнител. Предприемане на такова разпределение от страна на работодателя е незаконосъобразно и може да доведе до ангажиране на Вашата материална отговорност. Ето защо, при множество запори върху едно и също вземане, Вашето задължение се изразява в това да превеждате удръжката по наложения първи по ред запор.

Каква е отговорността, която носи третото задължено лице при отказ да превежда или да отговори на запорното съобщение или при бездействие?

Третото задължено лице има задължението да отговори на полученото запорно съобщение като уведоми съдебния изпълнител дали вземането е секвестируемо, дали има наложени други запори, дали ще превежда суми и откога, в тридневен срок от получаване на съобщението. В случай че не изпълните задължението си, съдебният изпълнител има право да наложи глоба, съгласно чл. 93 ГПК, на длъжностното лице, отговорно за неизпълнението, а в случай, че не съобщите данните на лицето, се налага глоба на отговорното лице. Глобата е в размер от 50 до 1200 лева в зависимост от нарушението и може да се налага многократно, до изпълнение на задълженията Ви. Влязлото в сила постановление за налагане на глобата се изпраща в НАП, откъдето длъжностните лица предприемат съответните действия за събиране на сумата в полза на държавния бюджет. Същата санкция се налага и в случай, че преустановите удръжките без да уведомите съдебния изпълнител за причината (напр. прекратяване на трудовия договор, промяна в размера на възнаграждението и т.н.). Лицето, което плати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице (чл.512, ал.3 ГПК).

Кога отпада задължението за работодателя за превежда сумите от удръжката?

Задължението на работодателя да превежда сумата от удръжката от трудовото възнаграждение отпада след надлежно уведомяване от страна на съдебния изпълнител за вдигане на запора върху трудовото възнаграждение. Единствено съдебният изпълнител има право да прецени дали е отпаднало някое от основанията за налагане на запора. В случай, че проявите самоинициатива и преустановите удръжките без надлежно уведомяване от страна на съдебния изпълнител, действията Ви подлежат на санкция.

Удържане от обезщетение по Глава десета , Раздел трети от КТ, с оглед изпълнение на наложения запор.

Обезщетенията по КТ (напр.:за неизползван платен годишен отпуск; за неспазено предизвестие; за оставане без работа поради незаконно уволнение и др.) не са трудово възнаграждение, независимо че се дължат във връзка с трудовото правоотношение. Законът не забранява налагането на запор върху тези вземания, нещо повече, те не се ползват със закрилата на чл.446 ал.1 ГПК т.е. са изцяло секвестируеми. Ето защо обещетенията по КТ следва да бъдат удържани и преведени по сметката на съдебния изпълнител в изпълнение на наложения запор, и едва при наличие на остатък, той да се изплати на служителя. Обезщетенията от общественото осигуряване (напр.: обезщетението за временна неработоспособност или за безработица) подлежат на специален режим, според който налагането на запор върху такива вземания е недопустим.

Особености при дела за издръжка

В случай, че изпълнителното дело е образувано за задължения за издръжка, това ще бъде изрично посочено в запорното съобщение. Тук следва да вземете предвид следните особености:

 

Несеквестируемостта на вземането за труд по чл.446 ГПК отпада спрямо вземането за текуща издръжка. В тези случаи запорът върху трудово възнаграждение ще се разпростира и върху несеквестируемата част от вземането за труд, като работодателят е длъжен да отчисли и преведе изцяло дължимата сума за издръжка.

 

За да се обезпечи събирането на задълженията за издръжка чл. 512, ал. 3 ГПК предвижда вписване на запора в трудовата книжка, съответно в служебната книжка на длъжника. Вписването следва да бъде извършено от лицето, което изплаща трудовото възнаграждение по местоработата на длъжника. Ако длъжникът напусне и премине на друга месторабота, ново запорно съобщение не е необходимо, а удръжките следва да бъдат извършвани в съответсвие с вписването.

 


ВНИМАНИЕ! КОМПЕТЕНТЕН ДА СЛЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОГАСЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО Е ЕДИНСТВЕНО СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗАПОР Е ДОПУСТИМО СЛЕД НАРЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.


ЛИЦАТА ОТ ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕТОТО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, КАКТО И КАСИЕРИТЕ, КОИТО НЕ ЗАЧИТАТ ЗАПОРНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И ДОПУСКАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНИКА ВЪПРЕКИ НАЛОЖЕНИЯ ЗАПОР, ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО КЪМ ВЗИСКАТЕЛЯ ЗА СУМАТА, КОЯТО СА ИЗПЛАТИЛИ.

Връчване и оформяне на документите

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

 

Възползвайки се от правомощията по чл. 431 ГПК Ви изпращам комплеткт от документи, съдържащ:

 • „ Запорно съобщение”;
 • „ Покана за доброволно изпълнение” ( 2 екземпляра) и
 • Отговор по чл. 508 ГПК” - бланка (виж тук).

 

Вашите отговорни служители от отдел „Човешки ресурси”, „Счетоводство” и други, следва да попълнят коректно предоставената бланка и връчат Покана за доброволно изпълнение, като оформят надлежно разписката на гърба на документа.

 

Обръщаме се към Вас за съдействие при връчване на „Покана за доброволно изпълнение”, тъй като считаме, че това е най-бързия и ефективен начин същата да достигне до длъжника – Ваш служител, той своевременно да се запознае с нея и предприеме необходимите действия. 


 

Така оформените документи – Отговор по чл. 508 ГПК и Покана за доброволно изпълнение (ексемпляр с разписка на гърба, удостоверяваща връчването), следва да бъдат изпратени до кантората на ЧСИ Биляна Богданова, рег. № 856, СГС, за прилагане по изпълнителното дело.

С оглед спазване указания в ГПК срок, оформените документи могат да бъдат изпратени и в сканиран вариант на електронната поща office@bbogdanova.com, но това не изключва изпращането на документите в оригинал с подпис и печат.

 

ВНИМАНИЕ! ПРАТКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

За кантората

Визия и принципи

Във всекидневната си работа влагам емоция, хъс, амбиция и огромно желание за постигане на крайната цел в изпълнителното производство - удовлетворяване на притезанието. Изключително взискателна съм себе си и работата си. Държа на детайлите и се стремя към перфекционизъм. Това са изискванията ми и към работата на екипа.

Екип

Върховенство на закона, динамика, гъвкавост, конфиденциалност и прецизност са основни принципи залягащи в работния процес на колектива. Основната ни задача е да предоставим бързина и възможност за избор на най-целесъобразното решение, водещо до ефективност в изпълнението.

 

Свободни позиции и стажове

Ценим екипността и се стремим да израстваме заедно.
Внимателно подбираме членовете на нашия екип, а в процеса на избор участват всички. Членовете на нашия екип са енергични млади хора, които имат свобода за действие и изразяване на мнение в рамките на закона и професионалната етика.

 

Свободни позиции и стажове

SONY DSC

Ценим екипността и се стремим да израстваме заедно.

Внимателно подбираме членовете на нашия екип, а в процеса на избор участват всички. Членовете на нашия екип са енергични млади хора, които имат свобода за действие и изразяване на мнение в рамките на закона и професионалната етика. Всеки се ползва с уважение.

На всеки е даден шанс за развитие и усъвършенстване. От всеки се очаква лична отговорност, отдаденост и професионализъм.

Ако проявявате интерес и желаете да станете част от нашия екип, не се колебайте да изпратите по e-mail вашите: CV, актуална снимка, мотивационно писмо и препокъки от работодател.

СТАЖОВЕ

 

Вие сте студент специалност "Право". Вие имате желание:

 • да надникнете извън рамките на академичната теория;
 • да се потопите в работната обстановка на кантората ни;
 • да се докоснете и да участвате в решаването на реално съществуващи казуси;
 • да се запознаете отблизо с професията на частния съдебен изпълнител.

 

И всичко това като част от един прекрасен млад екип от професионалисти. Ние с радост ще Ви предоставим тази възможност за определен период от време. Изпратете ни Вашето CV, мотивационно писмо и актуална снимка. Ние ще се свържем с Вас.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

 

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност "Право". Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на частния съдебен изпълнител и преминава във втори (основен) етап включващ практически стаж в кантората, като на студентите се предоставя възможността да практикуват основните дейности в следните модули:

 • Деловодство на ЧСИ (входяща, изходяща кореспонденция и регистър на делата)
 • Деловодна система
 • Образуване на изпълнително дело
 • Архивиране
 • Страни в изпълнителното производството
 • Връчвания
 • Проучване имуществото на длъжника
 • Основни изпълнителни способи и др.

Модулите са задължителни и стажантите преминават през всички по ред определен от ЧСИ, в зависимост от нуждите на работния процес в кантората. Стажантите се назначават от ЧСИ на трудов договор с месечно трудово възнаграждение на базата на минималната работна заплата.

НАШИТЕ СТАЖАНТИ СА:

 • Студенти по Право (3-5 курс) или завършващи юридическо си образование;
 • С много добри комуникативни умения;
 • С умения за самоорганизация и работа в екип;
 • С засилен интерес и мотивация за бъдеща професионална реализация по специалността и по-специално изпълнителния процес;
 • Отговорни, дисциплинирани и дискретни;
 • С добра компютърна грамотност - MS Word, MS Excel.

 

Стажантската програма приключва с издаването на Удостоверение за успешно завършена стажантска програма. Успешно представилите се стажанти, работили с интерес и ентусиазъм, се включват в специална база данни, като при възникване необходимост за попълване на вакантни позиции се ползват с предимство пред други кандидати.

Ако имате силна мотивация да добиете практически опит в една от престижните кантори на ЧСИ, очакваме Вашето мотивационно писмо и автобиография. Бъдете кратки, точни и искрени.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. ЧСИ Биляна Богданова, в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

Екип

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

    "Във всекидневната си работа влагам емоция, хъс, амбиция и огромно желание за постигане на крайната цел в изпълнителното производство - удовлетворяване на притезанието. Изключително взискателна съм към себе си и работата си. Държа на детайлите и се стремя към перфекционизъм. Това са изискванията ми и към работата на екипа."

 

БИЛЯНА БОГДАНОВА

Частен съдебен изпълнител

Интервю на ЧСИ Биляна Богданова за сп. „Икономика“

ПОМОЩНИК-ЧСИ

 

 

Елена Георгиева

+359 886 970 005

e.georgieva@bbogdanova.com


Свилен Костадинов

+359 887 771 837

s.kostadinov@bbogdanova.com


 

ЮРИСКОНСУЛТИ

 

 

SONY DSC

 
Дарина Георгиева
+359 88
d.georgieva@bbogdanova.com
Христиана Александрова
+359 897 420 032
h.aleksandrova@bbogdanova.com
Ина Нанкова
+359 885 960 007
i.nankova@bbogdanova.com
Радостина Попова
+359 882 533 844
r.popova@bbogdanova.com

ДЕЛОВОДСТВО

 

 
SONY DSC

 

Тел.: +359 886 798 926

E-mail: office@bbogdanova.com

 
Ирина Китанова
Ваня Падинкова
Десислава Асенова

ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА

 

Анелия Апостолова

Георги Младенов

+359 889 809 194

Кирилка Илиева

+359 884 702 595

Румяна Станева

Светослав Христов

Нормативни актове

Съдебна практика

По дела на ЧСИ Биляна  Богданова

Обжалване действията на ЧСИ

Изпълнение върху недвижими имоти

Отговорност на ЧСИ за вреди по чл. 45 от ЗЗД

Призоваване

Такси и разноски по изпълнението

Запори и възбрани

Новини

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2019г. кантората на ЧСИ Биляна Богданова, рег. № 856, се […]

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Подпомага частния съдебен изпълнител в дейността му по водене на изпълнителното производство. […]

ДЛЪЖНОСТТА Е ПОДХОДЯЩА И ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО НЕ СА С ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ОПИСАНИЕ Организира и […]

Уважаеми посетители, описаните в този сайт, както и в www.sales.bbogdanova.com, процедури и разяснения не са […]

vrabcha_10

Внимание! Нов адрес на кантората на ЧСИ Биляна Богданова


Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2019г. кантората на ЧСИ Биляна Богданова, рег. № 856, се намира на нов адрес: гр. София, ул. Врабча № 10, ет. 1.

Pravo

Свободна позиция: Юрисконсулт


ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Подпомага частния съдебен изпълнител в дейността му по водене на изпълнителното производство. Изготвя документи и книжа по образуваните дела. Дава мнения и становища по правни въпроси свързани с движението на делата. Подпомага частния съдебен изпълнител при извършване на конкретни изпълнителни действия и процедури. Осъществява връзка със страните в изпълнителния процес, техни пълномощници и представители, както и служители на държавни и общински администрации, банкови и други финансови институции.

 

ОТГОВОРНОСТИ

– подготовка на документи по изпълнителни дела

– проследяване на документооборота по изпълнителните дела

– обработка на входяща и изходяща кореспонденция

– работа с професионален софтуер

– контактуване лично или с представители на страните в изпълнителното производство.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА

Вид и равнище на образованието – „Магистър по право” с придобита юридическа правоспособност.

Трудов опит – мин. 2 години опит в областта на изпълнителното производство.

Работа в кантора на ЧСИ е предимство.

 

Специални умения – компютърна грамотност и умения свързани с боравенето с всички видове офис техника.

Поведенчески и личностни характеристики – комуникативност, лоялност, дискретност, инициативност, дисциплинираност, позитивизъм и умение за работа под напрежение и в срок, организираност, работа в екип.

 

Ако обявената позиция Ви заинтригува и смятате, че притежавате качества, с които да покриете изброените изисквания за заемането й, не се колебайте да изпратите кандидатурата си като приложите:

 

– автобиография

– актуалната снимка

– мотивационно писмо

– препоръка от предишен работодател

– диплома за завършено висше образование и удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

 

Кандидатите, които предизвикат нашия интерес и които в най-голяма степен отговарят на обявените критерии за заемане на длъжността, ще бъдат поканени чрез посочения от тях телефон за контакт на личен разговор в кантората.

SONY DSC

Свободна позиция: Деловодител


ДЛЪЖНОСТТА Е ПОДХОДЯЩА И ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО НЕ СА С ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ
Организира и води документооборота в деловодството на кантора на частен съдебен изпълнител. Извършва вписвания и отбелязвания в деловодната система по движението на делата. Изготвя книжа и съобщения по образувани изпълнителни дела и приема входящи документи. Поддържа и осъществява контактите с държавни и общински администрации, банкови и други кредитни институции, куриерски служби и други физически и юридически лица, свързани с дейността на частния съдебен изпълнител.

ИЗИСКВАНИЯ
1. Отлични компютърни, комуникативни, организационни умения.
2. Личностни качества: лоялност, дискретност, инициативност, позитивизъм и умение за работа под напрежение и в срокове.
3. Умения за работа с всички видове съвременна офис техника.
4. Познания по общи деловодни техники, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
5. Културно и приветливо отношение към граждани, адвокати, търпение, сдържаност.
6. Точно спазване на работното време.

ОБРАЗОВАНИЕ
Минимална степен на завършено образование – бакалавър.
Приоритетно се разглеждат документи на кандидати, които не са с юридическо образование.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОПИТ
Стаж на позиция с подобни задължения и отговорности в юридическа кантора е предимство.

Ако обявената позицията Ви заинтригува и смятате, че притежавате качества, с които да покриете изброените изисквания за заемането й, не се колебайте да изпратите кандидатурата си като приложите:
– автобиография
– актуалната снимка
– кратко мотивационно писмо.

Кандидатите, които предизвикат нашия интерес и които в най-голяма степен отговарят на обявените критерии за заемане на длъжността, ще бъдат поканени чрез посочения от тях телефон или електронна поща за личен разговор в кантората.

Внимание! Промени в ГПК изм. и доп., бр. 86 от 27.10.2017 г.


Уважаеми посетители, описаните в този сайт, както и в www.sales.bbogdanova.com, процедури и разяснения не са съобразени с последните изменения на ГПК касаещи изпълнителното производство.
Уверяваме Ви, че екипът на кантората на ЧСИ Биляна Богданова е в процес на тяхната промяна и актуализация.

Очаквайте скоро актуализирана версия на www.bbogdanova.com и www.sales.bbogdanova.com.

Контакти

Обратна връзка

captcha

Свържете се с нас

гр. София, п.к. 1000,
ул. Врабча № 10, ет. 1

тел.: 02/986 09 54
тел.: 02/980 00 91

Деловодство
моб. тел.: ++359 886 798 926
моб. тел.: ++359 882 431 989

Работно време: 09:00 – 17:00 часа

Приемно време на частен съдебен изпълнител Биляна Богданова:
всеки работен ден от 15:00 до 17:00 часа (след предварителна уговорка по телефона).

За среща с юрисконсулт, водещ дело: всеки работен ден: 14.00-17.00 часа