loader image

Принципи на работа и ТТРЗЧСИ

     "НИЕ ИМАМЕ АМБИЦИЯТА, ЖЕЛАНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СВЪРШИМ ВЪЗЛОЖЕНАТА ОТ ВАС РАБОТА ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН - БЪРЗО, ПРОФЕСИОНАЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТ ВАС И ВАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОЧАКВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В КОМУНИКАЦИЯТА, УВАЖЕНИЕ НА ТРУДА И УСИЛИЯТА НИ, И РАЗБИРА СЕ КОРЕКТНОСТ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ КЪМ НАС ТАКСИ."

 

ПРИНЦИПИ: Динамика, гъвкавост, конфиденциалност и прецизност са основните принципи залягащи в работния процес на кантората.

ПРИОРИТЕТИ: Ефективност и бързина в изпълнението. Зконносъобразност на действията.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

БЪРЗИНА И ЕКСПЕДИТИВНОСТ: Разполагам с достатъчно голям екип от млади, енергични и добре обучени юристи и сътрудници, благодарение на което успяваме бързо и експедитивно да обработим и извършим първоначалните проучвания по делата и незабавно да предприемем действия по налагане на обезпечителните мерки.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ: Кантората има изградени стандарти на поведение и работа, които не престъпваме и отстояваме. Основните принципи съпътстват и направляват работата ни. Нормативните постановки, съдебната практика и актуалната юридическа литература са нашата опора и коректив.

КОРЕКТОНСТ: В случаите на оправомощаване по чл. 18 ЗЧСИ практика на кантората е да предприема и извършва действия, които са най-целесъобразни и с най- голяма степен на ефективност за производството. Самоцелното начисляване на такси по ТТРЗЧСИ не е практика на кантората.

ПОСТОЯННА ВРЪЗКА И КОНТАКТ: Екипът на кантората е обучен да поддържа постоянен контакт с взискателя и неговите представители (по телефон или имейл). Вие ще бъдете своевременно уведомявани за действията, които са извършени и за тези, които предстоят да бъдат извършвани. Служителите на кантората и ЧСИ с готовност ще обсъдят с Вас, въпроси касаещи производството и необходимостта от предприемане на конкретни действия.

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП: Ние имаме възможност да Ви предоставим електронен достъп до деловодния софтуер на ЧСИ, позволяващ пълен мониторинг над образуваните от Вас изпълнителни дела и работата по тях. Моля, да се запознаете с нашите правила и условия за предоставяне на достъп.

СЪОБРАЗЯВАНЕ: Ние ще вземем под внимание спецификата на Вашата дейност и ще се съобразим изцяло с Вашите изисквания относно оформянето и предоставянето на счетоводни документи.

Банкови сметки за такси

СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ

ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ТАКСИ И РАЗНОСКИ

Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

 

 


ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

BG65UBBS80021073739230, BIC: UBBSBGSF

BG81UBBS80021073739330 – Сметка за държавни такси


ПЪРВА ИВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

BG91FINV91501204135924, BIC: FINVBGSF

BG51FINV91501215363715 – Сметка за държавни такси


БАНКА ДСК ЕАД

BG92STSA93000020517717, BIC: STSABGSF


БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

BG79PIRB80501605132929, BIC: PIRBBGSF


Банкови сметки и платежни документи

Специални сметки за постъпления на парични средства, получавани от:

 • доброволно плащане по дълга;
 • работодатели и други трети задължени лица;
 • осребряването на имуществото на длъжниците.

 

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка в поле „основание за плащане” е необходимо да попълните Вашите имена, ЕГН (или име на длъжника, ако не сте страна по делото) и номер на изпълнително дело. (виж ПДИ)

Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
BG96UBBS80025073738730, BIC: UBBSBGSF
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
BG80FINV91507104131537, BIC: FINVBGSF
БАНКА ДСК ЕАД
BG86STSA93000020517728, BIC: STSABGSF
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BG92PIRB80501605132889, BIC: PIRBBGSF  

Плащания на такси по ТТРЗЧСИ можете да извършите и в брой, в деловодството на канторта на ЧСИ Биляна Богданова. За заплатените суми ще Ви бъде издадена квитанция.

Често задавани въпроси

Получих Покана за доброволно изпълнение, какво следва ?

С поканата за доброволно изпълнение (ПДИ) съдебният изпълнител Ви уведомява за образуваното изпълнително дело, като Ви предупреждава, че ако не погасите задължението си доброволно в двуседмичен срок от получаването, ще пристъпи към принудително изпълнение. Вие за първи път узнавате за претенцията на Вашия кредитор – затова към ПДИ е приложена Заповед за незабавно изпълнение и копие от изпълнителен лист.

След изтичане на срока за доброволно изпълнение частният съдебен изпълнител ще пристъпи към принудително изпълнение, без да дава нов срок.

Внимание! Ако заповедта е издадена на основание чл. 410 ГПК срокът за доброволно изпълнение е вече изтекъл и за да има издаден изпълнителен лист, означава, че заповедта Ви е вече връчена от съда в рамките на заповедното производство. В тези случаи ПДИ не съдаържа срок за доброволно изпълнение.

В случай, че нямате възможност за пълното погасяване на задължението, свържете се с кантората на съдебния изпълнител за да уговорите среща и предложите доброволни вноски и погасителен план.

По изпълнителното дело са присъединени и задълженията ми към държавата, защо?

Чл. 458 ГПК сочи като кредитор, присъединен по прво, Държавата за дължимите й публични и други вземания. Съдебният изпълнител изпраща съобщение на Националната агенция за приходите (НАП) за всяко започнато от него изпълнение и за всяко предстоящо разпределение. НАП издава удостоверение, което съдържа информация за наличие или отсъствие на задължения на длъжника, техния размер, ако има такива, както и имуществото, срещу което е започнало принудително изпълнение. Прилагането на това удостоверение по делото е основание за събиране на това вземане.

Може ли да ме осъдят без да знам?

Да. По реда на заповедното производство ГПК предвижда опростен ред за издаване на изпълнителен лист на взискателя за безспорни вземания. Когато Заповедта за изпълнение е издадена въз основа на някое от посочените в чл.417 ГПК документи , съдът издава изпълнителен лист едновременно с нея. Връчването на тази заповедед на длъжника се извършва от съдебния изпълнител, в рамките на образувания изпълнителен процес и едновремено с връчването на ПДИ (виж ПДИ).

Защо се увеличава размерът на задължението ми?

Задължението Ви по изпълнителното дело се формира от следните елементи:

1. Задължение към взискателя, такова каквото е присъдено и отразено в изпълнителния лист (главница; наказателна лихва/мораторна лихва; законна лихва; разноски по гражданското дело – държавни такси и адвокатско/юрисконсултско възнаграждение).

2.Разноски по изпълнението – включват всички суми, които взискателят е заплатил след образуване на изпълнителното дело за държавни такси, адвокатски хонорар, възнаграждение на вещи лица, ключари, банкови такси, пазачи и др.

3. Такси по Тарифата към ЗЧСИ (виж Тарифата).

Всички допълнителни разноски без всякакво съмнение водят до оскъпяване на изпълнителното производство и независимо дали са заплатени предварително от взискателя следва да бъдат включени в дълга заплатени от длъжника.

Не желая да съдействам на съдебния изпълнител, какви могат да бъдат последствията?

Имате задължение да не препятствате изпълнението и да спазвате разпорежданията на съдебния изпълнител, да не се разпореждате със запорирано или възбранено имущество. Ако това е необходимо за изпълнението, съдебният изпълнител може да нареди да се отворят Ваши сгради, да претърси Ваши вещи, жилище и други помещения. При възпрепятстване на функциите му, съдебният изпълнител ще поиска съдействие от полицейските органи, които са длъжни да му го предоставят.

В определени случаи законът предвижда и наказателна отговорност лишаване от свобода.

Защо са ми запорирани банковите сметки/ трудовото възнаграждение без да съм получил покана за доброволно изпълнение?

С цел обезпечаване на бърз и ефективен изпълнителен процес, законът овластява съдебния изпълнител ЕДНОВРЕМЕНО с изпращане на покана за доброволно изпълнение до длъжника да изпрати и запорно съобщение до трето задължено лице. Запорът обезпечава вземането и се счита наложен спрямо третото задължено лице от момента на връчване на запорното съобщение. Поканата за доброволно изпълнение и запорното съобщение се изпращат за връчване по пощата, по куриер или чрез служител на кантората - призовкар. Своевременното връчване на документитите на длъжника е обусловено от наличието на точна и актуална информация в официалните регистри на населението (относно постоянен и настоящ адрес), както и от прецизно свършената работа от куриерските и пощенски служители.
В случай, че искате да бъдете уведомявани своевременно за предприетите действия по изпълнителното дело, можете да се възползвате от възможността на чл.42, ал.4 ГПК и да подадете заявление, с което да посочите електронен адрес за съобщения.

Наложен е запор на заплатата ми, колко ще ми удържат?

Размерът на удръжката е пропорционален в зависимост от възнаграждението, което получавате и дали издържате непълнолетни деца. Работодателят Ви е длъжен да изчисли удръжката от трудовото Ви възнаграждение, спазвайки правилата на чл. 446 ГПК :

Чл. 446.(1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(4.) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Работодателят ми прави удръжка от трудовото ми възнаграждение, но не мога да изтегля остатъка от заплатата си, защо?

Частният съдебен изпълнител НЕ РАЗПОЛАГА с информация относно произхода и характера на постъпленията по банковите Ви сметки.
Ако работодателят Ви изплаща трудовото възнаграждение изцяло или частично по банков път, то той следва официално да уведоми за това съдебния изпълнител след налагането на запора. Ако Вашият работодател е пропуснал да подаде тази информация, то изцяло във Ваш интерес е своевременно да предоставите в кантората на съдебния изпълнител доказателства за произхода на сумите (напр. извлечение от банкова сметка за предходните 6 месеца или удостоверение от работодателя).

Аз съм поръчител, защо са запорирани и моите сметки/ трудово възнагражение?

Като поръчител на чужд дълг Вие отговаряте солидарно с основния длъжник за целия размер на задължението. Взискателят не е обвързан с поредност за събиране на вземането си на първо място от основния длъжник. Той може да поиска изпълнението да бъде насочено, както към имуществото на главния длъжник, така и към имуществото на поръчителя.

Изпълнилият задължението поръчител може да поиска конституиране като взискател на мястото на кредитора и да търси сумите, заплатени от него, както от длъжника, така и от съпоръчителите.

Поръчителят може да иска от длъжника главницата, лихвите по главния дълг и разноските, както и заплатени разноски по изпълнителното дело. Освен това поръчителят има право на законните лихви върху всички заплатени суми от деня на плащането.

Изплатих изцяло дълга си към взискателя, дължа ли заплащане на такси към съдебния изпълнител?

В случай, че след образуване на изпълнителното дело, сте изплатили задължението си директно към визскателя, следва да заплатите всички начислени такси по сметка на съдебния изпълнител.
Съгласно правилото на чл. 79 ал.2 ГПК, когато таксите по изпълнението не са внесени от взискателя се дължат от длъжника.

Какво е Покана за доброволно изпълнение

Р Е П У Б Л И К А       Б Ъ Л Г А Р И Я
К А М А Р А      НА     Ч А С Т Н И Т Е     С Ъ Д Е Б Н И    И З П Ъ Л Н И Т Е Л И

Изпълнително дело
Изходящ №: 10000 / 01.01.2014 г.
Изготвил: Биляна Богданова

БИЛЯНА БОГДАНОВА
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ: СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО:
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр./с. София - 1000

С Изпълнителен лист издаден на 01.01.2014 г. от РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ГД № 1111 от 2011 г. на РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ, ВИЕ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ C ЕГН 1010101010, СТЕ ОСЪДЕН ДА: заплатите следните суми, в полза на взискателя/те/: ХХХХХХХХХХХХХ C ЕИК 000000001.

възлиза на 1 100,00 (хиляда лева и нула стотинки)лв., от които Главница в размер на 500,00 лв. с/със Законна лихва в размер на 50,00 лв. за периода 01.01.2012 г. - 01.01.2014 г. ; 200,00лв. - присъдени разноски в гр. п-во; 200,00лв. - разноски по изпълнителното дело; 150,00 лв. - такси по Тарифата към ЗЧСИ , дължими към 01.01.2014 г.

За начислените по Тарифата към ЗЧСИ такси е издадена № 0000010100 / 01.01.2014 г.

На основание чл. 428, ал.1, изречение второ от ГПК, Ви каня в двуседмичен срок от връчване на настоящата ПОКАНА, да изпълните доброволно задължението си. Ако НЕ СТОРИТЕ ТОВА в дадения срок, ще пристъпя към принудително изпълнение по реда на ГПК.

На основание чл. 428, ал. 2 от ГПК Ви уведомявам, че за обезпечение вземането на взискателя е наложен запор върху вземането Ви за труд, което имате към ХХХХХХХХ ООД.

На основание чл. 428, ал. 2 от ГПК Ви уведомявам, че за обезпечение вземането на взискателя е наложен запор върху вземанията по всички притежавани от Вас банкови сметки – левови/валутни, депозити, вложени вещи в трезори, съдържание на касети, суми предоставени за доверително управление открити при БАНКА ХХХХХХ ЕАД, ХХХХХХХХХ ЕАД, ХХХХХХХХХХ АД, ХХХХХХХХХХХ АД.

Дължимите суми следва да преведете по:
Обединена българска банка АД,
IBAN BG96UBBS80025073738730, BIC код UBBSBGSF, с титуляр Биляна Иванова Богданова, като посочите номера на изпълнителното дело, годината, име/ наименование на вносителя /длъжника/.

Приложено, изпращаме Ви препис от подлежащия на принудително изпълнение акт. С писмена молба, можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при необходимост и право за това.
При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ!
Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата!

Частен съдебен изпълнител, рег.№ 856:..........................................

/Биляна Богданова/

Често задавани въпроси

Какво следва да съобщите на съдебния изпълнител, според изискванията на чл.508 ГПК?

На въпроса „признавате ли за основателно вземането” следва да обърнете внимание на термина „вземане“, който се отнася до правото на длъжника като страна по трудовия договор, да получи възнаграждение срещу положения от него труд. Тук следва недвусмислено да отговорите, дали лицето, посочено в запорното съобщение като длъжник, се намира трудово правоотношение с дружеството работодател- получател на запорното съобщение. В случай, че това лице не е Ваш служител, то следва да приложите относимите в подкрепа на твърдението Ви документи (заповед за прекратяване на договора, споразумение и др.). В отговор на втората част от въпросът, а имено „готови ли сте да го платите“, следва да посочите подробности (дата за превод, размер на възнаграждение и т.н. ) относно готовността Ви да извършвате удръжки и да ги превеждате по специалната сметка на съдебния изпълнител. На въпросите „има ли претенции от други лица върху същото вземане“ и „наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции“ следва да уведомите за наличието на предходни запори, залози или други привилегии върху трудовото възнаграждение на длъжника. Ако върху същото вземане, е валидно наложен предходен запор то, Вие следва да дадете информация относно: вида на претенцията, основанието, привилегия ( напр. задължение за издръжка; задължение към държавата и т.н.), от кого е наложен запорът и размера на задължението.

В какво се изразява задължението на трето задължено лице – работодател?

Като трето задължено лице по изпълнителното дело, за Вас се поражда задължението: 1. В тридневен срок от получаване на запорното съобщение да уведомоте съдебния изпълнител, като отговорите на въпросите по чл.508 ал.1 ГПК. За Ваше улесние към запорното съобщение ще получите и бланка (виж балнка по чл.508), която след като попълнете и разпишете следва да изпратите в кантората на съдебния изпълнител. 2. Да извършвате удръжки от трудово възнаграждение на лицето - Ваш служител и длъжник по изпълнителното дело, т.е. при изплащане на заплатата да заделяте секвестируемата част от нея и да я превеждате по специалната банкова сметка на съдебния изпълнител, посочена в запорното съобщение. Удръжките следва да правите съобразно т. 1-4 вкл. на чл. 446 ГПК. Пълният текст на чл.446 ГПК можете да прочетете изписан на гърба на запорното съобщение. 3. В случай на изменение на възнаграждението или който и да е друг елемент от трудовия договор (вкл. и при прекратяване) да уведомите своевременно съдебния изпълнител.

Как да изчислите месечната удръжка от работна заплата?

Несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Размерът на минималната работна заплата се определя от Министерския съвет. За определяне на секвестируемата част от трудовото възнаграждение, следва да вземете предвид чистия (нетен) размер на възнаграждението, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Размерът на удръжката се определя съобразно една от четирите точки на чл.446, ал.1 ГПК , като така определената несеквестируема част НЕ МОЖЕ да е под стойността на минималната работна заплата. В случай, че при определяне на несеквестируемата част от възнаграждението се получава стойност под размера на минималната работна заплата, то същата следва да бъде допълнена със съответната стойност от определената за секвестиране част съгласно чл.446, ал.1 ГПК. При определяне на нетното трудово възнаграждение НЕ се взимат предвид доброволни удръжки. Това са отчисления, които работодателят извършва по волята на своя служител (напр. вноски по текущ кредит, задължения към взаимноспомагателна каса и др.). Спрямо тези доброволни плащания запорът се ползва с предимство. Базата, на която изчислявате месечната удръжка се определя от актуалното трудово възнаграждение на длъжника. Запорът се разпростира и върху всяко друго възнаграждение, получено срещу същата или друга работа при същия работодател, вкл. върху допълнителните възнаграждения (напр. премия, бонус, договор за поръчка, втори трудов договор и др.).

Как да процедирате, ако има наложени няколко запора върху едно и също възнаграждение?

Преди всичко за Вас възниква задължението да уведомите всички съдебни изпълнители за наложените предходни запори върху трудовото възнаграждение на Вашия служител. Следва също да ги уведомите, за евентуалните привилегии (напр. че запорът е наложен за вземане за текуща издръжка или че е наложен за вземане на държавата). Важно е да имате предвид, че в качеството си на трето задължено лице, работодателят не може да се ръководи от разпоредбите на чл. 460 ГПК и да разпределя сумата от удръжката между съдебните изпълнители. Това е правомощие на органа на принудителното изпълнение - съдебния изпълнител. Предприемане на такова разпределение от страна на работодателя е незаконосъобразно и може да доведе до ангажиране на Вашата материална отговорност. Ето защо, при множество запори върху едно и също вземане, Вашето задължение се изразява в това да превеждате удръжката по наложения първи по ред запор.

Каква е отговорността, която носи третото задължено лице при отказ да превежда или да отговори на запорното съобщение или при бездействие?

Третото задължено лице има задължението да отговори на полученото запорно съобщение като уведоми съдебния изпълнител дали вземането е секвестируемо, дали има наложени други запори, дали ще превежда суми и откога, в тридневен срок от получаване на съобщението. В случай че не изпълните задължението си, съдебният изпълнител има право да наложи глоба, съгласно чл. 93 ГПК, на длъжностното лице, отговорно за неизпълнението, а в случай, че не съобщите данните на лицето, се налага глоба на отговорното лице. Глобата е в размер от 50 до 1200 лева в зависимост от нарушението и може да се налага многократно, до изпълнение на задълженията Ви. Влязлото в сила постановление за налагане на глобата се изпраща в НАП, откъдето длъжностните лица предприемат съответните действия за събиране на сумата в полза на държавния бюджет. Същата санкция се налага и в случай, че преустановите удръжките без да уведомите съдебния изпълнител за причината (напр. прекратяване на трудовия договор, промяна в размера на възнаграждението и т.н.). Лицето, което плати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице (чл.512, ал.3 ГПК).

Кога отпада задължението за работодателя за превежда сумите от удръжката?

Задължението на работодателя да превежда сумата от удръжката от трудовото възнаграждение отпада след надлежно уведомяване от страна на съдебния изпълнител за вдигане на запора върху трудовото възнаграждение. Единствено съдебният изпълнител има право да прецени дали е отпаднало някое от основанията за налагане на запора. В случай, че проявите самоинициатива и преустановите удръжките без надлежно уведомяване от страна на съдебния изпълнител, действията Ви подлежат на санкция.

Удържане от обезщетение по Глава десета , Раздел трети от КТ, с оглед изпълнение на наложения запор.

Обезщетенията по КТ (напр.:за неизползван платен годишен отпуск; за неспазено предизвестие; за оставане без работа поради незаконно уволнение и др.) не са трудово възнаграждение, независимо че се дължат във връзка с трудовото правоотношение. Законът не забранява налагането на запор върху тези вземания, нещо повече, те не се ползват със закрилата на чл.446 ал.1 ГПК т.е. са изцяло секвестируеми. Ето защо обещетенията по КТ следва да бъдат удържани и преведени по сметката на съдебния изпълнител в изпълнение на наложения запор, и едва при наличие на остатък, той да се изплати на служителя. Обезщетенията от общественото осигуряване (напр.: обезщетението за временна неработоспособност или за безработица) подлежат на специален режим, според който налагането на запор върху такива вземания е недопустим.

Особености при дела за издръжка

В случай, че изпълнителното дело е образувано за задължения за издръжка, това ще бъде изрично посочено в запорното съобщение. Тук следва да вземете предвид следните особености:

 

Несеквестируемостта на вземането за труд по чл.446 ГПК отпада спрямо вземането за текуща издръжка. В тези случаи запорът върху трудово възнаграждение ще се разпростира и върху несеквестируемата част от вземането за труд, като работодателят е длъжен да отчисли и преведе изцяло дължимата сума за издръжка.

 

За да се обезпечи събирането на задълженията за издръжка чл. 512, ал. 3 ГПК предвижда вписване на запора в трудовата книжка, съответно в служебната книжка на длъжника. Вписването следва да бъде извършено от лицето, което изплаща трудовото възнаграждение по местоработата на длъжника. Ако длъжникът напусне и премине на друга месторабота, ново запорно съобщение не е необходимо, а удръжките следва да бъдат извършвани в съответсвие с вписването.

 


ВНИМАНИЕ! КОМПЕТЕНТЕН ДА СЛЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОГАСЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО Е ЕДИНСТВЕНО СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗАПОР Е ДОПУСТИМО СЛЕД НАРЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.


ЛИЦАТА ОТ ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕТОТО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, КАКТО И КАСИЕРИТЕ, КОИТО НЕ ЗАЧИТАТ ЗАПОРНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И ДОПУСКАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНИКА ВЪПРЕКИ НАЛОЖЕНИЯ ЗАПОР, ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО КЪМ ВЗИСКАТЕЛЯ ЗА СУМАТА, КОЯТО СА ИЗПЛАТИЛИ.

Връчване и оформяне на документите

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

 

Възползвайки се от правомощията по чл. 431 ГПК Ви изпращам комплеткт от документи, съдържащ:

 • „ Запорно съобщение”;
 • „ Покана за доброволно изпълнение” ( 2 екземпляра) и
 • Отговор по чл. 508 ГПК” - бланка (виж тук).

 

Вашите отговорни служители от отдел „Човешки ресурси”, „Счетоводство” и други, следва да попълнят коректно предоставената бланка и връчат Покана за доброволно изпълнение, като оформят надлежно разписката на гърба на документа.

 

Обръщаме се към Вас за съдействие при връчване на „Покана за доброволно изпълнение”, тъй като считаме, че това е най-бързия и ефективен начин същата да достигне до длъжника – Ваш служител, той своевременно да се запознае с нея и предприеме необходимите действия. 


 

Така оформените документи – Отговор по чл. 508 ГПК и Покана за доброволно изпълнение (ексемпляр с разписка на гърба, удостоверяваща връчването), следва да бъдат изпратени до кантората на ЧСИ Биляна Богданова, рег. № 856, СГС, за прилагане по изпълнителното дело.

С оглед спазване указания в ГПК срок, оформените документи могат да бъдат изпратени и в сканиран вариант на електронната поща office@bbogdanova.com, но това не изключва изпращането на документите в оригинал с подпис и печат.

 

ВНИМАНИЕ! ПРАТКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

За кантората

Визия и принципи

Във всекидневната си работа влагам емоция, хъс, амбиция и огромно желание за постигане на крайната цел в изпълнителното производство - удовлетворяване на притезанието. Изключително взискателна съм себе си и работата си. Държа на детайлите и се стремя към перфекционизъм. Това са изискванията ми и към работата на екипа.

Екип

Върховенство на закона, динамика, гъвкавост, конфиденциалност и прецизност са основни принципи залягащи в работния процес на колектива. Основната ни задача е да предоставим бързина и възможност за избор на най-целесъобразното решение, водещо до ефективност в изпълнението.

 

Свободни позиции и стажове

Ценим екипността и се стремим да израстваме заедно.
Внимателно подбираме членовете на нашия екип, а в процеса на избор участват всички. Членовете на нашия екип са енергични млади хора, които имат свобода за действие и изразяване на мнение в рамките на закона и професионалната етика.

 

Свободни позиции и стажове

SONY DSC

Ценим екипността и се стремим да израстваме заедно.

Внимателно подбираме членовете на нашия екип, а в процеса на избор участват всички. Членовете на нашия екип са енергични млади хора, които имат свобода за действие и изразяване на мнение в рамките на закона и професионалната етика. Всеки се ползва с уважение.

На всеки е даден шанс за развитие и усъвършенстване. От всеки се очаква лична отговорност, отдаденост и професионализъм.

Ако проявявате интерес и желаете да станете част от нашия екип, не се колебайте да изпратите по e-mail вашите: CV, актуална снимка, мотивационно писмо и препокъки от работодател.

СТАЖОВЕ

 

Вие сте студент специалност "Право". Вие имате желание:

 • да надникнете извън рамките на академичната теория;
 • да се потопите в работната обстановка на кантората ни;
 • да се докоснете и да участвате в решаването на реално съществуващи казуси;
 • да се запознаете отблизо с професията на частния съдебен изпълнител.

 

И всичко това като част от един прекрасен млад екип от професионалисти. Ние с радост ще Ви предоставим тази възможност за определен период от време. Изпратете ни Вашето CV, мотивационно писмо и актуална снимка. Ние ще се свържем с Вас.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

 

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 6-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност "Право". Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на частния съдебен изпълнител и преминава във втори (основен) етап включващ практически стаж в кантората, като на студентите се предоставя възможността да практикуват основните дейности в следните модули:

 • Деловодство на ЧСИ (входяща, изходяща кореспонденция и регистър на делата)
 • Деловодна система
 • Образуване на изпълнително дело
 • Архивиране
 • Страни в изпълнителното производството
 • Връчвания
 • Проучване имуществото на длъжника
 • Основни изпълнителни способи и др.

Модулите са задължителни и стажантите преминават през всички по ред определен от ЧСИ, в зависимост от нуждите на работния процес в кантората. Стажантите се назначават от ЧСИ на трудов договор, с работно време мин. 4 работни часа и месечно трудово възнаграждение на базата на минималната работна заплата.

 

Стажантската програма приключва с издаването на Удостоверение за успешно завършена стажантска програма. Успешно представилите се стажанти, работили с интерес и ентусиазъм, се включват в специална база данни, като при възникване необходимост за попълване на вакантни позиции се ползват с предимство пред други кандидати.

Екип

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

    "Във всекидневната си работа влагам емоция, хъс, амбиция и огромно желание за постигане на крайната цел в изпълнителното производство - удовлетворяване на притезанието. Изключително взискателна съм към себе си и работата си. Държа на детайлите и се стремя към перфекционизъм. Това са изискванията ми и към работата на екипа."

 

БИЛЯНА БОГДАНОВА

Частен съдебен изпълнител

Интервю на ЧСИ Биляна Богданова за сп. „Икономика“

ПОМОЩНИК-ЧСИ

 

 

Елена Георгиева

+359 886 970 005

e.georgieva@bbogdanova.com


Свилен Костадинов

+359 887 771 837

s.kostadinov@bbogdanova.com


 

ЮРИСКОНСУЛТИ

 

 

SONY DSC

 
Борислава Жекова
+359 889 809 194
b.zhekova@bbogdanova.com
Дарина Георгиева
+359 884 710 366
d.georgieva@bbogdanova.com
Марина Стоянова
+359 882 352 720
m.stoyanova@bbogdanova.com
Радостина Попова
+359 882 533 844
r.popova@bbogdanova.com
Венцислав Станиславов
+359
v.stanislavov@bbogdanova.com
Зарина Банева
+359 882 061 710
z.baneva@bbogdanova.com
Мирослав Господинов
+359
m.gospodinov@bbogdanova.com
Светослав Спасенов
+359 888 036 111
s.spasenov@bbogdanova.com
Веселка Петрешкова
+359 884 049 522
v.petreshkova@bbogdanova.com
Иван Начков
+359 884 441 200
i.nachkov@bbogdanova.com
Петя Владимирова
+359 884 980 006
p.vladimirova@bbogdanova.com

ДЕЛОВОДСТВО

 

 
SONY DSC

 

Тел.: +359 886 798 926

E-mail: office@bbogdanova.com

Любомира Русева

+359 882 431 989

 

 
Благой Иванов
Радостина Жекова
Ваня Падинкова
Роберта Станиславова

Кирил Кирков

ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА

 

 

Георги Младенов

+359 889 809 194

Кирилка Илиева

+359 884 702 595

 

Нормативни актове

Съдебна практика

По дела на ЧСИ Биляна  Богданова

Обжалване действията на ЧСИ

Изпълнение върху недвижими имоти

Отговорност на ЧСИ за вреди по чл. 45 от ЗЗД

Призоваване

Такси и разноски по изпълнението

Запори и възбрани

Новини

Essay Article writing: Introducing Key Components that you can Do not forget about Essay article […]

Innovative Strategies to Tutor Educational background – Come across the most crucial of those Music […]

Creating a Cause and Effect Essay that would Stick with The majority of the Important […]

Composition writing does not need to be hard. Prior to getting started, there are a […]

Decide on No. 1 dissertation writing articles company We obviously keep in mind picking a […]

Essay Article writing: Introducing Key Components that you can Do not forget about


Essay Article writing: Introducing Key Components that you can Do not forget about

Essay article writing is a type of and really important thing in your school existence. Posting essays is a piece of everyone’s personal life which is vital for anyone to recognise about how to prepare a beneficial essay. None of the scholars and people sees it simple to produce an essay due to their shortage of experience and data in composing. It is really not likely for anyone and pupils to amass composing competence and data per day. Like a college student, it is necessary which keeps doing your crafting talents mainly because it really helps to stay away from the have difficulties you may struggle with when composing an essay. Authoring a very good essay involves practice and certain quantity efforts from your a part. Of course, there are several important components that you should look into as writing articles an essay.

Let’s enjoy a very close analyze totally different pieces that you will be imperative which gives consentrate on even when posting an essay:

Scientific studies are critical portion

Most of the people give no usefulness to exploring and so they very quickly start crafting their essay once they get essay problem. On the other hand, you really should recognize the fact it will be the finding out about which provides you ample guide and data about your essay subject. While not exploration, it is really not quite probable that you get at come across wonderful articles and other essay hero co uk content or information to write on. So, searching is definitely significant portion of essay article writing. It is advisable to deal with performing study at the given essay subject matter and gain as much as specifics or personal reference you should have for simply writing a interesting essay. Looking into surely helps you get hold of sound facts and make any essay that should be stuffed with logical material.

Pick out a adequate problem

An extra most critical factor that your essay will include things like is area of interest. This is the field of an essay that determines the path of your essay. The essay area really needs to be in your own skills and easily writable. An essay is some writing that could be put together to induce somebody of a specific thing and to mainly say to your reader relevant to a precise question. In order that the reader that should be persuaded or properly prepared, the essay subject has to be matching a particular. If you learn a suitable subject, it products one to execute homework with out troubles and build-up well-performing important information. Because of this, it is vital so that you can know a subject within the know-how if they are not provided by your instructors.

Set a effective thesis

Thesis can be an essay’s significant document. Thesis is typically observed at the conclusion of the release section. The thesis delivers two such things as the essay’s area additionally, the writer’s over-all notion on that niche. It is really is required to that you could enjoy a thesis announcement for use on your essay depending upon the essay area of interest. This is the thesis affirmation that determines the character and supply with your essay. The site visitors ought to know the design of all of those other essay from your own thesis announcement. Thesis announcement which happens to be designed in your essay will have the website visitors to understand the significant character with your essay. Therefore, you can still phone call thesis proclamation as being an basis of your personal essay. It can save you your time and energy loads if you can think of a excellent thesis assertion for a essay considering that thesis statement will give you appropriate guidance on how you can continue together with essay.

System will have to be implemented

Construction is definitely the must have as well as key components for all educational essay. Essay publishing will never be uncomplicated and it will require time if you need to complete a good quality sheet of writing articles. As you generate an essay, remember that there exist policies, directions and points you have to care for while having essay article writing. Composition is just one of such principles, pointers and facts you will need to give benefits to. Apparently, the dwelling associated with the essay contains advent, human body and final result. Essay system is all about precisely how the diverse paragraphs associated with the essay are structured and stored together with each other.

Innovative Strategies to Tutor Educational background – Come across the most crucial of those


Innovative Strategies to Tutor Educational background – Come across the most crucial of those

Music teacher knowledge services have been bogged down in the socio-historical vacuum for long periods of your time www.writemyessayoriginal.com. Then, technique improved all kinds of things. In today’s training conditions, educators needs to be happy to cope with involved troubles and try to utilize technologies right into the curriculums. School students have very different really needs and hobbies and interests in comparison to the ones from recent many years; meaning that the ways of educator educational background must advance more than ever before.

The Need for The right Approaches to Tutor Educational background

Virtually every say will involve course instructors to perform the needed schooling, pass assessments and acquire a certification. The task assignments, responsibilities and career outlook necessitate very specific training program and planning on an educator so as to deal with the on a daily basis troubles of your sector. The modern way to tutor instruction goals make it possible for teachers to distinguish and handle the needs of today’s university students, make development throughout their jobs and research the many educational general trends. However the useful device is remarkably in opposition to improvement, our company is presently witnessing a true revolution that imposes prospects around the mindset of previous-university professors. Unlike time-honored educating method, the current tactic is noticeably individual-centered. The educator is required to help the school students work on their unique full speed, get them to actively participate in the course, and expand their artistic and significant planning experience.

Systems – the crucial reason for a Revolutionized Technique

A digital emerging trend has modified the mind of applicants. As a consequence of readily-searchable starting point of knowledge available on the web, they uncover fun internet resources extra interesting than bare college textbooks and lectures. For you to bring about the coursework substance even closer them, instructors must be trained to use products within their showing plans. Instructor training software want to set up educators to adapt new solutions and values which will help today’s university students carry out their whole possibilities. Social websites systems, particularly Facebook or twitter, Tumblr, Flickr and Pinterest are getting to be a subsequent serious part of education. Trainers must really be encouraged to use these gear as efficient ways of transmission because of their young people. Open-reference modern advances ought to end up being an area of the course. Know-how is costly and may also be confusing to apply, so educators require being conditioned to become a little more impressive and price-highly effective by way of open means.

Threshold for an Required Sign of Fashionable School teachers

Our society has grown to be more and more distinctive, so lecturers need to have a suitable reach on the way to distinct teams and folks, and maintain all prejudices they often have. Even attention happens to be a challenge in your schoolroom putting. Modern day strategies for instructor educational background stress the need for treating learners without the need of suggesting any favoritism. Today’s instructor knowledge software prepare yourself teachers to openly go over receptive ideas and let school students to form his or her own experiences without getting affected by enforced worldviews.

Creating a Cause and Effect Essay that would Stick with The majority of the Important Instryctions?


Creating a Cause and Effect Essay that would Stick with The majority of the Important Instryctions?

A cause and final result essay whether details why several situation will happen (specializing in the induces), or the outcomes of that party occurring (directed at the issues). You do not have a need to handle each of those, the may cause and properties. It is up to you to determine which solution to be sure to take, explanatory or predictive. But prior to starting caring for http://essayhero.co.uk/essay-writer your thesis, you’ll really have to define the consequences you’ll assess within your essay, the most crucial contribute to behind the people special effects, the causal chain triggering them, and the actual relationship you might establish between the produce including your thesis. To describe the leads to for your personal essay, consider why this particular phenomena will happen. If you want to decide the negative impacts with the obstacle, determine so what can arise as a consequence of this confident problem.

Reasons and Effects

Spell out the leading contribute to with out that your impression(s) would not occur. Also choose the extra induces which may lead to the explained influences, but their origins have been in the biggest thesis from the contribute to and outcome essay. But essays of the variation are usually not continually with regards to the brings about. From time to time they really are really committed to the outcomes of a single solo result in.

How you can Format a Cause Essay

When the focus in your essay is within the cause you can start using the arrival, where you will produce thesis and recognise the results, but keeping in mind the real key topic – what causes pretty much everything? Cultivate round the thesis fact and summarize the human body sentences. Focus on the causal chain perhaps beginning from the reason, or moving in the opposite direction belonging to the results around the lead to. It is important and vital to pay attention to the plausible purchase to your given arguments. Find both chronological, categorical, or request of necessity, and begin with form over the overall pieces of paper. Show the brings about in chronological acquire and devoid of passing up hyper-links. Utilize transitions between your paragraphs like considering the fact that, merely because of, as a result, and so forth. to evaluate and connect an entire method even though simply writing your essay. Afterwards, give back return to the thesis and sum up the conveyed thoughts towards a summary.

Find out how to Arrangement an Implications Essay

The important thing issue inside an implications essay is exactly what properties result from the main cause. The introduction paragraph contains the thesis and grounds for benefits and explains the principle produce. Within the foremost whole body within the bring about and results essay focus on every single effects and the way it is going to its root cause adopting the causal chain. Conclude employing a summary that restates the thesis speculating for the probable originally will cause that precede every appearance.

How to Create a Posture Report with Test Documents


Composition writing does not need to be hard. Prior to getting started, there are a significant few things you need to know about creating an article. For instance if I’m creating a sentence about’ Character’. The goal of composing this kind of article is always to inquire and investigate. If you’re n’t, the Net and additionally the collection are equally adequate places to detect solid proof for your own article. This component of your composition must engage the reader therefore as to kick the composition off ideal. Writing an essay isn’t a challenging endeavor once you understand the format well. Within this part of the post, we shall provide you with some tips for writing an exceptional refractive article. Actually if composing an essay based upon personal experience, it actually is good if you’re able to backup your own views with facts. This is an important website which features thesis writing solutions to your own academic goals.

Raps don’t also have to be created.

In the final results, just take care never to introduce new info This will supply the outline you will need to have the knowledge of what to put in your decision. The final outcome may be constructed of a couple sentences. Even though it really is uncomplicated and can be realized in a number of sentences, it’s an extremely critical element of your article that you simply shouldn’t ignore. The decision is only to invigorate your composition within the reader’s mind. End it utilizing something which will add a bit world to your own article. There are a lot of methods by which you can help make your conclusion unforgettable. This undoubtedly is an efficient way to bring in the conclusion unforgettable.

Articulate and imaginative, presenting practical solutions.

The essays may cover every prospective matter below the sun. Should you be composing an academic article. It’s not bright to live on really feeble points within your essay. S O, basically, it actually isn’t difficult to write an essay. When you have shortened your Issue, you happen to be going to need to create a goal to your own composition. Focusing on a special issue causes it to be less difficult that you compose an article. Rather frequently the ending of the document is disregarded merely since the writer is prepared to be done with the occupation. The most important goal after composing g your research paper might be to find out how exactly to earn your paper stick out above the balance of the class. Moreover, the construction of your own article is some thing your instructor may focus on ensure the document streams in line with the thought you’d like to carry.

A good thing about aged care programs may be the private satisfaction it offers..

It’s the type of paper you’d compose before writing a alternative paper. The final outcome should provide an abstract of whatever is mentioned within the body or the opening. The major body is the biggest and the most crucial portion of an article. Here, we’ll see only what you should write within the introduction, human body, and summary correspondingly. An ordinary English Vocabulary composition is developed up of essays writers four key elements, namely the heading, the opening, the human anatomy and also the finish. An composition isn’t about misinformation, is around the truth. It’s my wish that this can assist you with your composition. This can make the essential bones and abstract of your own essay.

Like issues that are different, though, discussing your race has its pros and cons.

Use this complete article structure to earn a detailed outline for your own essays. As the specific name indicates, an exploratory article is about investigating the several perspectives and justifications, regarding the subject accessible, therefore that some viable explanations or replies for the exact same may be supplied. Every issue demands an alternative summary fashion.

Decide on No. 1 dissertation writing articles company


Decide on No. 1 dissertation writing articles company

We obviously keep in mind picking a highly regarded service to acquire dissertation from the internet is probably among the very best preferences you must make. Turning out to be perhaps the most professional dissertation assistance by way of a resolve for superior and truly serious frame of mind around the dissertation writers deciding upon, we have accumulated the put your trust in of scholars from worldwide. For that reason, it is possible to really feel reliable when acquiring top notch dissertation publishing the help of our customer service.order essays online uk In regards to formulating a dissertation, you will receive an awesome venture which complies with your complete prerequisites and highest academic specifications.

Composing dissertation efficiently is very important with regards to your education. So, as you need to get on line dissertation advice, make an order below and we will maintain your old fashioned paper into a nice manner. We offer to check on your dissertation via the internet for the advanced plagiarism recognition software package, so it will be unique and personalized. It has captured ten years of expertise and thousands of attained web-based dissertations to get so top level of durability. University students from everywhere have formerly decided on us as the trustworthy helper with scholastic creating. Ensure, we will not disappoint you as well.

Thesis penning service you are looking at

Absolutely need immediate MBA thesis? No worries! All you have to caused by get absolutely formatted Ph.D. thesis should be to make three simple actions:

 • Fill our user-favorable structure from;
 • Complete a acquire charge to get thesis to your fantasies;
 • Stay in contact with issued thesis journalist to handle the simply writing activity from beginning to end;
 • Download and install our prime-top notch assignment crafted as documented in every one of your information.

Simply writing thesis may perhaps be somewhat overwhelming. But with our expert thesis improve, you’ll just forget about this challenge once and for all. Attaining an authentic newspaper ready completely from scratch only for you is simpler than you consider. Stay calm and appreciate way of life when you are we’re moving your academic writing articles within the new level of quality.

Контакти

Обратна връзка

captcha

Свържете се с нас

гр. София, п.к. 1000,
р-н Средец, бул. Витоша №19, вход от ул. Иван Денкоглу

тел./факс: 02/986 09 54
тел.: 02/980 00 91

Деловодство
моб. тел.: ++359 886 798 926
моб. тел.: ++359 882 431 989

Работно време: 09:00 – 18:00 часа

Приемно време на частен съдебен изпълнител Биляна Богданова:
всеки работен ден от 15:00 до 18:00 часа (след предварителна уговорка по телефона).

За среща с юрисконсулт, водещ дело: всеки работен ден: 14.00-16.00 часа